class Bio::DAS::TARGET

Attributes

entry_id[RW]
name[RW]
start[RW]
stop[RW]